Các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường và so sánh chi tiết

Tiêu chuẩn môi trường và quy chuẩn môi trường là gì? Chúng giống nhau và khác nhau ở điểm nào? Doanh nghiệp xem chi tiết dưới đây để nắm bắt thông tin.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường là gì?

Danh mục Nội dung chính

► Tiêu chuẩn môi trường là gì?

Về khái niệm tiêu chuẩn môi trường, Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014 xác định như sau: “Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được các cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường.”

► Quy chuẩn môi trường là gì?

“Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường (Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014).” – Căn cứ vào Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Phân biệt tiêu chuẩn môi trường và quy chuẩn môi trường

Điểm giống nhau
  • Đều có mục đích để bảo vệ môi trường.
  • Là cơ sở cho hoạt động đánh giá sự phù hợp của các Tổ chức chứng nhận được công nhận đối với các doanh nghiệp có tác động đến môi trường.
  • Cả 2 đều quy định định mức giới hạn cho các thông số về chất lượng môi trường xung quanh.
  • Đối tượng điều chỉnh bao gồm: hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ, môi trường, quá trình và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội.
Điểm khác biệt

➣ Về khái niệm

Tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường ◾ Được công bố tự nguyện dưới dạng văn bản.
◾ Là quy định về yêu cầu quản lý và đặc tính kỹ thuật.
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường ◾ Được công bố bắt buộc dưới dạng văn bản.
◾ Là quy định về yêu cầu quản lý và quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật.

➣ Về mục đích

Tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường ◾ Để phân loại và đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng và của đối tượng để bảo vệ môi trường.
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường ◾ Quy định mức giới hạn mà đối tượng bắt buộc phải tuân thủ theo để đảm bảo an toàn, sức khỏe con người, vệ sinh, bảo vệ thực vật, động vật, môi trường, quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ lợi ích và an ninh của quốc gia,…

➣ Về thương mại quốc tế

Tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường ◾ Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường sẽ vẫn được phép lưu thông trên thị trường.
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường ◾ Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với quy chuẩn môi trường sẽ tuyệt đối không được phép đưa ra và lưu thông trên thị trường.

➣ Về cơ quan ban hành

Tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường Tiêu chuẩn quốc gia: ◾ Được xây dựng dự thảo, đề nghị thẩm định và công bố bởi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. ◾ Được tổ chức thẩm định dự thảo và công bố tiêu chuẩn quốc gia bởi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn cơ sở: ◾ Các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn bao gồm: các tổ chức về kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Căn cứ theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn, Điều 11.
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường ◾ Tổ chức xây dựng và ban hành các quy chuẩn ký thuật quốc gia (QCKTQG) trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý bởi Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. ◾ Tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn quốc gia (QCQG/QCVN) bởi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. ◾ Chính phủ quy định việc xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn quốc gia (QCQG/QCVN) mang tính liên ngành và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực QCKT thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ. Việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường là trách nhiệm của Chính phủ. Căn cứ vào Điều 27 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường

► Hệ thống các tiêu chuẩn môi trường

Nhóm tiêu chuẩn về chất lượng nước:
Chất lượng nước – Nước thải bệnh viện – Tiêu chuẩn thải; TCVN 7382:2004
Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 5: Hướng dẫn lấy mẫu nước uống từ các trạm xử lý và hệ thống phân phối bằng đường ống; TCVN 6663-5:2009
Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải TCVN 5945:2010
Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng TCVN 5502:2003
Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 1; TCVN 8184-1:2009
Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 2; TCVN 8184-2:2009
Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 5; TCVN 8184-5:2009
Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 6; TCVN 8184-6:2009
Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 7; TCVN 8184-7:2009
Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 8; Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 8;
Nhóm tiêu chuẩn về môi trường không khí
Không khí vùng làm việc. Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo; TCVN 5508:2009
Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa; TCVN 5509:2009
Nhóm tiêu chuẩn về chất thải rắn
Chất thải rắn. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường; TCVN 6696:2009
Chất thải rắn thông thường. Phân loại; TCVN 6705:2009
Nhóm tiêu chuẩn về chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại. Phân loại; TCVN 6706:2009
Chất thải nguy hại. Dấu hiệu cảnh báo; TCVN 6707:2009

► Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Bộ quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước và nước thải:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu QCVN 29:2010/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên QCVN 01-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản QCVN 11-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm QCVN 13-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 62-MT:2016/BTNMT
Bộ quy chuẩn Việt Nam về khí thải & tiếng ồn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2009/BTNMT
Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh QCVN 06:2009/NTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học QCVN 21:2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23:2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế QCVN 02:2012/BTNMT
Bộ Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm) QCVN 01:2009/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm) QCVN 02:2009/BYT
Quy chuẩn của Bộ Y Tế quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau QCVN 09-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10-MT:2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 31:2018/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 32:2018/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 33:2018/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 65:2018/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 66:2018/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 67:2018/BTNMT
Tham khảo thêm bài viết: Hệ Thống Quy Chuẩn Kỹ Thuật Môi Trường

Nguồn: isocert.org.vn