Đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh, cụ thể như sau: 3.630 đồng/m3 đối với nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm, nhu cầu oxy hóa học: COD ≤ 200mg/l; 7.760 đồng/m3 đối với nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm, nhu cầu oxy hóa học: 200mg/l < COD ≤ 400mg/l; 9.375 đồng/m3 đối với nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm, nhu cầu oxy hóa học: 400mg/l < COD ≤ 1.000mg/l; 11.270 đồng/m3 đối với nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm, nhu cầu oxy hóa học: 1.000mg/l < COD ≤ 1.500mg/l. Lưu ý, phí xử lý trên đã bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (630 đồng/m3) và thuế VAT. UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của từng doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Khánh. Đơn vị xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Khánh có trách nhiệm nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho Sở Tài nguyên và Môi trường thay cho các doanh nghiệp, đồng thời cam kết chất lượng nước sau xử lý phải đạt loại B (theo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nước thải công nghiệp). Nếu chất lượng nước sau xử lý không đạt loại B, Công ty phải thực hiện cải tiến công nghệ và quy trình xử lý để bảo đảm chất lượng đầu ra.

Nguồn: NGỌC THỦY – danang.gov.vn