Điều 7. Quan trắc tiếng ồn, độ rung – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quan trắc tiếng ồn

1. Thông số quan trắc tiếng ồn bao gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax).

2. Thông số quan trắc độ rung: mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s2).

3. Phương pháp quan trắc tiếng ồn tuân theo TCVN 7878 (gồm 2 phần TCVN 7878-1:2018 và TCVN 7878-2:2018) – Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường.

4. Phương pháp quan trắc độ rung: tuân theo TCVN 6963:2001 – Rung và chấn động – Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp – Phương pháp đo.

5. Đối với chương trình quan trắc chất lượng môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tần suất quan trắc tiếng ồn, độ rung tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm).

Series các bài viết về Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

*Series các bài viết này tập trung phân tích nội dung liên quan đến giải pháp quan trắc tự động, liên tục và Trạm quan trắc nước thải tự động, trạm quan trắc nước mặt

Tài liệu đính kèm & thông tin hữu ích

Nhiều người thấy các thông tin này là hữu ích, chúng tôi đặt nó ở đây để bạn có thể sử dụng cho công việc của mình. Trong trường hợp cần thêm thông tin, đừng ngại Inbox cho chúng tôi.