fbpx

Hợp nhất quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 05/VBHN-BTNMT hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, hợp nhất Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2021.

Thẩm quyền xử phạt của lực lượng Quản lý thị trường được quy định tại Điều 51 Nghị định hợp nhất, cụ thể: Quản lý thị trường có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có liên quan đến lĩnh vực mình quản lý.

Về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 52 Nghị định hợp nhất: Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động quản lý thị trường, hàng hóa và hoạt động mua, bán, sử dụng động vật hoang dã, được quy định tại các Điều 26, 40, 43, 46 và 47 của Nghị định này.

Chi tiết văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT xem: Tại đây

Nguồn: bacgiang.dms.gov.vn