fbpx

Hãng Endress+Hauser

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Sensor đo Ammonium (NH4-N) / Endress+Hauser

1.000 

Thiết bị đo COD, TOC

Sensor đo COD / Endress+Hauser

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Kit CAS51D: flashlamp / Endress+Hauser

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Kit CAS51D: filter set SAC 254 nm / Endress+Hauser

1.000 

Thiết bị đo EC, TDS, độ mặn

Sensor đo độ dẫn điện / Endress+Hauser

1.000 

Thiết bị đo TSS, độ đục

Sensor đo TSS / Endress+Hauser

1.000 
1.000 

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 452

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 467

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 452

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 467

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 452

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 467