fbpx

Thiết bị truyền dữ liệu (Datalogger)

Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT

1.000 

Thiết bị truyền dữ liệu (Datalogger)

Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT

1.000 

Thiết bị đo PO4, TN, TP

BlueMon Total Nitrogen / GO

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Thiết bị truyền dữ liệu (Datalogger)

Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT

1.000 
Giảm giá!
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn pH 7 (NSI)

1.000 

Dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn pH 4 (NSI)

1.000