Category Archives: Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật môi trường, quan trắc tự động phục vụ cho công tác tra cứu và ứng dụng để lựa chọn giải pháp công nghệ, thiết bị quan trắc tự động và tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường

Điều 35. Yêu cầu về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quy định vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

1. Cài đặt khoảng đo của hệ thống: khi vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để truyền số liệu về đơn vị tiếp nhận, thiết bị phải được cài đặt khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định […]

Điều 34. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tối thiểu phải đáp ứng được các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật như sau: 1. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục a) Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục trong hệ thống […]

Điều 33. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

1. Thông số và vị trí quan trắc: căn cứ vào đặc thù của nguồn thải, hệ thống xử lý nước thải và yêu cầu quản lý, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các cơ sở thực hiện quan trắc tự động các thông số ô nhiễm và xác định vị trí […]

Điều 16. Quan trắc nước thải – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quan trắc nước thải - Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước thải, tần suất quan trắc nước thải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước thải quy định tại Phụ lục 4.1 ban hành kèm theo Thông […]

Điều 10. Quan trắc chất lượng nước biển – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quan trắc chất lượng nước biển

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước biển quy định tại Phụ lục 2.4 ban hành kèm theo Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển hoặc theo yêu cầu của các chương trình […]

Điều 9. Quan trắc chất lượng nước dưới đất – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quan trắc chất lượng nước dưới đất

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước dưới đất quy định tại Phụ lục 2.3 ban hành kèm theo Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất hoặc theo yêu cầu của các […]

Điều 8. Quan trắc chất lượng nước mặt – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quan trắc chất lượng nước mặt

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước mặt quy định tại Phụ lục 2.2 ban hành kèm theo Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo yêu cầu của các chương trình […]

Điều 7. Quan trắc tiếng ồn, độ rung – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quan trắc tiếng ồn

1. Thông số quan trắc tiếng ồn bao gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax). 2. Thông số quan trắc độ rung: mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s2). 3. Phương pháp quan trắc tiếng ồn tuân theo TCVN 7878 (gồm 2 phần TCVN 7878-1:2018 và […]

Điều 6. Quan trắc chất lượng không khí xung quanh – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

quan trắc chất lượng không khí xung quanh

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng không khí xung quanh quy định tại Phụ lục 2.1 ban hành kèm theo Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh hoặc theo yêu cầu […]

Điều 5. Xây dựng chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ

1. Chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ được thiết kế xây dựng phù hợp với mục tiêu quan trắc môi trường. Việc xác định mục tiêu quan trắc chất lượng môi trường phải căn cứ vào chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, chiến lược, quy hoạch, […]