fbpx

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Sensor NH4-N online cho nước thải / S::CAN

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Sensor đo NH4-N, NO3-N nước thải / S::CAN

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Sensor đo Ammonium (NH4-N) / Endress+Hauser

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Sensor đo Ammonium (NH4-N) / GO

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

NH4 electrode / S::CAN

1.000 
1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Đầu dò NH4 online hãng WTW/Đức

1.000 
1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Đầu đo NH4+ / Chemitec

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Đầu đo Amonia cầm tay hãng WTW / Đức

1.000 
1.000 
1.000