Thiết bị kết nối và điều khiển

ImageNameSummaryPriceBuyhf:categorieshf:tags
ADAM 3600 Datalogger truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động

Thiết bị truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động – datalogger phù hợp với quy định kỹ thuật tại Thông tư 24 của Bộ TN&MT. Sử dụng cho trạm quan trắc nước thải tự động, khí thải tự động truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT theo quy định.

thiet-bi-truyen-du-lieu thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khiendatalogger tram-tran-trac-nuoc-thai-tu-dong wqms
BK ECM 100 Datalogger truyền dữ liệu tốc độ cao
thiet-bi-truyen-du-lieu thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khiendatalogger tram-tran-trac-nuoc-thai-tu-dong
BK MBIC Datalogger truyền nhận dữ liệu không dây
thiet-bi-truyen-du-lieu thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khiendatalogger tram-tran-trac-nuoc-thai-tu-dong
Datalogger truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động

Thiết bị truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động – datalogger phù hợp với quy định kỹ thuật tại Thông tư 24 của Bộ TN&MT. Sử dụng cho trạm quan trắc nước thải tự động, khí thải tự động truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT theo quy định.

thiet-bi-truyen-du-lieu thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khiendatalogger tram-tran-trac-nuoc-thai-tu-dong
ENVIDATA 1801 Datalogger truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động

Thiết bị truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động – datalogger phù hợp với quy định kỹ thuật tại Thông tư 24 của Bộ TN&MT. Sử dụng cho trạm quan trắc nước thải tự động, khí thải tự động truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT theo quy định.

thiet-bi-truyen-du-lieu thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khiendatalogger tram-tran-trac-nuoc-thai-tu-dong wqms
pH Transmitter MV 3010 hãng STM / Đức
thiet-bi-ket-noi-va-hien-thi thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khien
pH Transmitter MV 4010 hãng STM / Đức
thiet-bi-ket-noi-va-hien-thi thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khien
Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT
thiet-bi-truyen-du-lieu thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khien
Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT
thiet-bi-truyen-du-lieu thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khien
Thiết bị kết nối, hiển thị và điều khiển hãng WTW / Đức
thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khien thiet-bi-ket-noi-va-hien-thi
Thiết bị kết nối, hiển thị và điều khiển hãng WTW / Đức
thiet-bi-ket-noi-va-hien-thi thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khien
Thiết bị kết nối, hiển thị và điều khiển hãng WTW / Đức
thiet-bi-ket-noi-va-hien-thi thiet-bi-ket-noi-va-dieu-khien