fbpx

Xuất xứ Áo

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Sensor NH4-N online cho nước thải / S::CAN

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Sensor đo NH4-N, NO3-N nước thải / S::CAN

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

NH4 electrode / S::CAN

1.000 
1.000 

Thiết bị đo Oxy hòa tan

Sensor oxy online cho nước thải / S::CAN

1.000 
1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Thiết bị kết nối và điều khiển hãng S::CAN

1.000