Trạm quan trắc nước thải tự động ngành dệt nhuộm, thực phẩm (có độ màu)

  900 1.000 

  Trạm quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu độ màu, COD, TSS, NH4, pH… theo đặc trưng nước thải có độ màu, đáp ứng quy định pháp luật về quan trắc tự động

  1.000 
  1.000 
  1.000 
  1.000 
  900 
  1.000