fbpx

Trạm quan trắc nước thải tự động ngành dệt nhuộm, thực phẩm (có độ màu)

900 1.000 

Trạm quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu độ màu, COD, TSS, NH4, pH… theo đặc trưng nước thải có độ màu, đáp ứng quy định pháp luật về quan trắc tự động

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
900 
1.000 
Trạm quan trắc nước thải tự động
Trạm quan trắc nước thải tự động ngành dệt nhuộm, thực phẩm (có độ màu)

900 1.000