fbpx

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K020-U hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K020-HH hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K020-G hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K020-F hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K020-D hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K020-B hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K010-U hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K010-HH hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K010-G hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K010-F hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K010-D hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K010-B hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-K020-U hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-K020-HH hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-K020-G hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-L hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K100-F-P hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt100-K050-F-P hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-L hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-K100-F-P hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-K050-F-P hãng STM / Đức

1.000