Trạm quan trắc tự động, liên tục

Thiết bị thí nghiệm nước

Dung dịch chuẩn

Thiết bị đo chất lượng nước

Thiết bị đo lưu lượng

Thiết bị đo mực nước

Thiết bị lấy mẫu tự động

Thiết bị đo đa chỉ tiêu

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Thiết bị kết nối và hiển thị

Thiết bị truyền dữ liệu